Werkwijze

…zoveel mogelijk inwoners van Chaam actief te betrekken bij het reilen en zeilen van de Dorpsraad

…het houden van openbare bijeenkomsten met de inwoners van Chaam

…het bevorderen van contacten en communicatie tussen en met verenigingen, stichtingen, corporaties, buurtverenigingen en andere belangengroepen, onder andere door het organiseren van bijeenkomsten

…het overleggen met en het adviseren van de gemeente Alphen-Chaam, alsmede eventuele andere organisaties en instellingen die voor de leefbaarheid van Chaam van belang (kunnen) zijn

…via projectgroepen onderwerpen aanpakken waarmee invulling wordt gegeven aan de doelstellingen


In een werkgroep kan een gesignaleerd probleem onderzocht of bijvoorbeeld de haalbaarheid van een idee getoetst worden. De projectgroepen worden gevormd door inwoners van Chaam.


Uitgangspunten

De stichting hanteert daarbij als uitgangspunten:
- de stichting is spreekbuis van Chaam
- de stichting is een a-politiek orgaan
- de stichting behartigt geen individuele belangen

Vóór Chamenaren, dóór Chamenaren