De Dorpsstraat verdient hét, en U ook!


Als er één onderwerp duidelijk naar voren is gekomen uit de enquête "Dorpsraad Chaam, en NU?,dan is het wel de Dorpsstraat. Veel Chamenaren ervaren de Dorpsstraat als te druk, te gevaarlijk en niet sfeervol. Dit signaal is dan ook door de Dorpsraad Chaam opgepakt om nader te onderzoeken. Het was geen enkel probleem om leden te werven voor deze projectgroep. Met een negental inwoners van Chaam zijn we enthousiast van start gegaan om de problematiek verder in kaart te brengen.

Levendigheid en veiligheid
De levendigheid van het bruisende centrum en de leefbaarheid in het centrum staan op gespannen voet met elkaar. Het drukke verkeer is een grote belasting voor een dorpskern als Chaam. Naast het lokale verkeer is er ook veel doorgaand verkeer, inclusief vrachtwagens. In totaal zijn er meer dan 10.000 verkeersbewegingen per dag. Dit zal naar verwachting, zonder verdere maatregelen, toenemen met de aanleg van de rondweg Baarle-Nassau-Hertog. Het drukke verkeer veroorzaakt veel overlast, verkeerstechnisch maar ook de veiligheid is vaak in het geding.

Milieu en gezondheid
Natuurlijk worden ook de milieuaspecten bekeken. Hoe zit het met het geluid en bijvoorbeeld het fijnstofgehalte? Sinds enkele jaren is er een nieuw goed functionerend winkelcentrum in Chaam, de Brouwerij, met winkels die ook bezoekers uit de regio aantrekken. In de lintbebouwing zijn er veel winkels en horecagelegenheden gevestigd. Voor een dorp met ca. 4.000 inwoners is er in verhouding een ruim winkelaanbod. Naast het lokale en regionale winkelpubliek zijn in het zomerseizoen ook de toeristen goed vertegenwoordigd.

Gebiedsontsluitingsweg of stroomweg?
De N639, waarvan de Dorpsstraat onderdeel is, is door de provincie ingedeeld in een ‘gebiedsontsluitingsweg’. Deze is dus bedoeld om het gebied te ontsluiten. In de praktijk zien we dat de weg toch ook vaak als een zogenaamde ‘stroomweg’ wordt gebruikt. Vanaf de A27/A58 wordt de weg door het (vracht)verkeer vaak gebruikt als doorgaande route richting België en vice versa. Wanneer de rondweg in Baarle-Nassau-Hertog klaar is (binnen enkele jaren), wordt de N639 nog aantrekkelijker als een doorgaande weg (stroomweg). In de projectgroep worden ideeën uitgewerkt welke ertoe kunnen leiden dat het doorgaande verkeer ontmoedigd wordt en het voor het lokale verkeer en bezoekers aantrekkelijk en veiliger wordt. 

De oplossingen worden ingedeeld in korte (zogenaamde quick wins) en lange termijn oplossingen. We leggen deze in de loop van het jaar graag voor aan alle verantwoordelijke partijen.

Sfeer en aantrekkelijkheid
Naast de verkeersaspecten wordt er ook gekeken naar de sfeer en de beleving in het dorp. We zijn uiteindelijk een groene gemeente met recreatie als speerpunt. Dit mag ook blijken uit het onderschrijven van de Cittaslow filosofie door onze gemeente Alphen-Chaam.  Uit een rondgang door de hoofdstraat in Chaam blijkt dat er het nodige te verbeteren is. Enerzijds door de gemeente, maar ook burgers en ondernemers kunnen hier een belangrijke rol in spelen.

Groenvisie gemeente Alphen-Chaam
De Raad van de gemeente Alphen-Chaam heeft in juni 2013 een Groenvisie Alphen-Chaam aangenomen. Hierin zijn diverse initiatieven opgenomen welke ook van toepassing zijn op het centrum. Helaas zijn voor deze plannen nog geen budgetten goedgekeurd. Wij zouden graag met de gemeente in overleg gaan hoe toch binnen haalbare kaders gedeelten van de plannen uit de Groenvisie gerealiseerd kunnen worden. 

Mocht iemand ideeën of suggesties hebben met betrekking tot het centrum van Chaam, dan kunt u deze sturen naar, Aanmeldingsformulier project. Samen kunnen we het verschil maken.